Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha - tabulka

27. 1. 2010

Témata, která mají být v roce 2010 proškolena v rámci přípravy
členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Název tématu

všichni členové

strojníci

velitelé jednotek a jejich zástupci

Komunikace v jednotce PO

A

A

 

Možné způsoby spojení a komunikace

 

 

A

Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany ****

A

 

A

Metodické listy Bojového řádu jednotek PO a Cvičebního řádu jednotek PO ***

A

 

 

Seznámení s „Řádem výkonu služby v jednotkách PO“

A

A

A

Seznámení s „Metodikou zřizování dobrovolných jednotek PO“

 

 

A

Požárně bezpečnostní zařízení druhy a funkce – vzájemná součinnost

A

A

A

Statistika zásahů a její rozbory

A

A

A

Nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 1907/2006 ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

 

A

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

A

A

A

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradí vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

A

A

A

Zásady defenzivní jízdy (Program snižování dopravní nehodovosti
u řidičů – záchranářů HZS ČR, č.j. PO-2437/IZS-2001)

 

A

 

Zásady chování v prostoru kontaminovaném nebezpečnými látkami

A

 

 

Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany

 

A

 

Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou
SDH obce/podniku

 

 

A

* Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

A

 

 

* Vystupování z vozidla

A

 

 

* Ošetřování osobních ochranných prostředků

A

 

 

* Komunikace v jednotce PO

A

 

A

* Pronikání do objektu (násilný vstup)

A

 

 

* Dopravní a útočná hadicová vedení

A

 

 

* Pravidla komunikace a signály

A

 

 

Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných agregátů

 

A

 

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem  uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

A

 

 

Legenda:

*  Cíle pravidelné odborné přípravy tohoto tématu blíže specifikují TEZE (témata) odborné přípravy pro funkci hasič č.j. PO-1331/IZS-2003, uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra - částka 17 ze dne 15. 4. 2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů. Normy znalostí jsou zveřejněny na stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz.

 

***  Metodické listy Bojového řádu jednotek PO a Cvičebního řádu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz.

 

**** Zabezpečuje se ve spolupráci s HZS kraje. Jednotky SDH obcí předurčené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany (viz Učební osnovy specializačního kurzu pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí – Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana, č.j. MV-23710-1/PO-2008 ze dne
12. března 2008)

 

Č.j. MV-83333-1/PO-2009 (vydáno v SIAŘ GŘ HZS ČR č.50/2009 z 1.12.2009) 

plk. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR