Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresu Semily

22. 3. 2010

Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresu Semily


Shromáždění bylo zahájeno českou státní hymnou.

Shromáždění řídil br. Alfréd Adametz. Shromáždění se zúčastnili také br. František Malý, člen ústřední KRR, br. Milan Navrátil, starosta KSH Liberec a člen VV SH ČMS. Za HZS Libereckého kraje byli přítomni plk. Ing. Zajíček – ředitel HZS Libereckého kraje, plk. Ing. Vízner – náměstek ředitele HZS LK, mjr. Bc. Viták – vedoucí IZS ÚO Semily, zástupce Krajského úřadu Liberec p. Starý a čestný člen p. Karel Boháč. Dále paní Drahuše Herciková, starostka obce Bradlecká Lhota a paní Jaroslava Havlíčková, manažerka obchodu HVP, pobočka Jičín.

 Br. Miksánek přednesl zprávu o činnosti OSH Semily za uplynulé období. Hovořil o

stavu členské základny, který mírně v porovnání se skutečností před pěti lety stoupl. V současné době je registrováno vokrese116 SDH. Bohužel zanikly sbory v Roudném, Záhoří, Jestřabí a všechny zbylé podnikové sbory. Na hranici životnosti nyní balancují sbory v Hrabačově, Mokrém, Pohoři a Sekerkovy Loučky. Naopak obnovena byla činnost v Krčkovicích, kde sbor tvoří především rekreanti. Na území okresu se nachází tři obce, kde SDH neexistuje vůbec.

 Jednání pokračovalo příspěvkem br. Koželuha, který přednesl hlavní návrhy na činnost OSH v nastávajícím období. Okresní sdružení chce především efektivně hospodařit, pokračovat v aktivní činnosti v práci s mládeží, na poli prevence, v represi, v oblasti kultury a osvěty.

Dále vystoupil br. Malík se zprávou Kontrolní a revizní rady. Konstatoval dobrou platební kázeň sborů při odvodu příspěvků, opět připomněl zrušení tištěného zpravodaje, nákup auta, výpočetní techniky. Kladně opět hodnotil práci br. Mlejnka, jenž nahradil ses.Skalskou, která odešla do důchodu. Opět se vrátil k vysoké kvalitě pořádaných soutěží. Rada pod jeho vedením pracovala 3 x v roce. Kontroluje hospodaření, koná inventuru a dlí nad správností rozhodování OSH.

 Následovala diskuse k volbám starosty OSH. Bylo konstatováno, že jediným kandidátem je br. Ing. Miloslav Miksánek. Ten přednesl krátký projev, kde apeloval na důležité zapojení všech členů, bez jejichž pomoci by činnost sdružení nebyla možná. Pak začala volba. Řídil je předseda volební komise, br. Otmar. Předeslal způsob volby. Dle sdělení mandátové komise bylo v tu dobu přítomno již 91 akreditovaných delegátů. Proběhla tajná volba starosty OSH. Byl jím jednohlasně zvolen br. Miloslav Milánek.

Následovala volba aklamační volba členů VV OSH dle návrhů z okrsků. VV OSH byl zvolen jednomyslně. Dále byli voleni náměstci starosty OSH a předseda KRR. Volba probíhala tajně zaškrtnutím volených. Za náměstky byli zvoleni br. Adametz, Bachtík, Koželuh a Jiřička. Předsedou KRR byl zvolen br. Soukup. Shromáždění dále aklamačním hlasováním delegátů potvrdilo předsedy odborných rad. Radu velitelů povede br. Mašek. Radu prevence br. Adametz. Radu mládeže br. Štepánek. A dále byla zvolena KRR OSH.

Následovala volba delegátů na krajskou konferenci a na sjezd. Byli zvoleni a delegováni: starosta, náměstci a předsedové rad. Br. Starosta pak poděkoval volební a mandátové komisi za odvedenou práci.

Jednání pokračovalo poděkováním odcházejícím členům VV OSH a KRR a ORM. Byly předány uznání obce a SDH Bradlecká Lhota. Starostou KSH a zástupci HZS byl dále vyznamenán medailí sv. Floriana br. Miksánek za dlouhodobou aktivní práci ve sdružení.

Následovala diskuse. Br. Navrátil informoval o činnosti a aktivitách KSH Liberec a ústředí. Konstatoval neustále nezlepšující komunikaci mezi starosty OSH v kraji. Br. Otmar přednesl příspěvek o navrhovaných změnách stanov, které by podstatně posílily roli krajů a vyřadily z rozhodování hasiče na úrovni okresů.

Pak bylo jednání přerušeno výborným obědem. Vepřová pečence zelím a knedlíkem všem přítomným velice chutnala. Jednání pak pokračovalo. Br. Matyáš přednesl návrh usnesení. V něm byly konstatovány zprávy, volby, odsouhlasen plán práce a delegáti na sjezd byli pověřeni bojovat o zachování stávající organizační struktury sdružení. Usnesení bylo odsouhlaseno jednohlasně. Na závěr byla předána ČU OSH plk. Zajíčkovi a plk. Víznerovi. Jednání ukončil slavnostní přípitek, z něhož si delegáti i hosté měli možnost odnést na památku speciálně připravené skleničky.

Jednání bylo ukončeno v půl třetí odpoledne rozjezdem delegátů domů.


Autor: zapisovatel Br. Jiřička, plná verze zápisu na stránkách OSH Semily:
http://www.oshsemily.cz/aktuality/shromazdeni-delegatu-osh-v-bradlecke-lhote/